ХООМГОЙ
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Ховдог, хомхой - Хоомгой хүнд дэлгэрэнгүй... Б.Эрдэмт. Ар хорчин аман аялгууны үгсийн хураангуй.