ХӨЛӨМГИЙ
/ нутгийн аялгуу /

цахар Мал хөллөгөөнд гаршиж зүгширсэн байдал - Хөлөмгийгөөр нь ухаа үхрээ хөллөөд яв. С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.