ХӨХРҮҮН
/ нутгийн аялгуу /

цахар Зөрүүд, мужууд - Тэр гайхлын хөхрүүн зан хөдөлбөл юу ч хэлээд тусгүй. С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.