ХОНТОМХОЙ
/ нутгийн аялгуу /

цахар Олз ашигт дуртай - Хонтомхой хүнд хонины хоргол эрдэнэ гэдэг юм. С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.