ЦАНДАЙХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Цүндийх: гэдэс цандайх (гэдэс цүндийх).