УЙГААГ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Товрог, чандруу: уйгааг болгон хийсгэх (үнсэн товрог болгон хийсгэх).