СААРАЙХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Сүүдийх, сүүтийх: саарайж харагдах (сүүтийж харагдах).