НААРШААМ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Аятайхан, тааламжтай: нааршаам хоолой (аятайхан хоолой).