НААРШААХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Таашаах, элэгсгээр хандах: нааршаан харах (таашаан харах, тааламжтай харах).