НАГСАГАР
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Навшгар, наримгар: нагсагар хамартай хүү (навшгар хамартай хүү);


2. Бүгчим, халуун: нагсагар өдөр (бүгчим өдөр).