ЗААЛИР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Дөнөн буга: заалирын мах (дөнөн бугын мах).