ЁВОРГОН
/ нутгийн аялгуу /

буриад Адайр, огцом, яхир: ёворгоноор зандрах (огцом зандрах), ёворгон үг дэлгэрэнгүй...