БУРУУЛГАН
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хавсарга: хаврын буруулган (хаврын хавсарга).