БУРИХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Хадуурах, амаа булаах: бурьдаг зантай морь (хадуурдаг зантай морь), дэлгэрэнгүй...


2. Эргэх: хэрэг буруу тийшээ бурих (хэрэг буруу тийшээ эргэх), эргэж бурих (эргэж мурих).