МАНГАХ

барга Хүний бүтээж чадаагүй хэрэг явдлынх нь талаар ам асууж даажигнах.