ИВЭЭРЭГ

барга Ойр дотно, дотночломтгой - Ойрмогоос түүнд их л ивээрэг байдаг болжээ. Ц.Норжин нар. Нутгийн аялгууны үгсийн хураангуй.