ИТҮҮЛ

цахар Өвс хадахаас эхлээд тээвэрлэж хураах хүртэлх хадлангийн бүх ажил.