ЛАВТУУЛ

хорчин 1. Эхийн хэвлий дэх нялх төлийн дугтуй, хэхдэс;


2. Бут боролж, сөөг - Нялх тугал лавтуулд шургачихвал эрж олохгүй. Б.Эрдэмт. Ар хорчин аман аялгууны үгсийн дэлгэрэнгүй...