ГУНИН
/ нутгийн аялгуу /

барга Нөхөр ёсны хайр журам.