ГАРЛИ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Хаад ихсийн сүнсэнд өргөх тахил тайлга.