ГАШ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Барьж босгоод бүрээгүй гэр.