ГИРЭХ
/ нутгийн аялгуу /

барга Мал, гөрөөсийг өвчихөөр арьсыг нь ярж зүсэх.