ЯНАД
/ бичиг /

Наад, энэтээ тал: янад тал (наад тал), янад этгээдэд (наад талд).