ЯНАР
/ бичиг /

Наана; инар: аравны янар (аравны дотор, аравны наана), ирэхийн янар (ирэхийн наана), дэлгэрэнгүй...

өмнө

Зочин 2015-12-30 14:57:48