ЯНГИА II:

янгиа дуу (нарийн хатуу дуу)

Ижил үг:

ЯНГИА I