ЯНГИРЦАГ

1. Малын нуруунд юм ачихад хэрэглэх ачааны эмээл; янгиа - Зандан эмээлээ хувхай янгирцаг болгочхоод, хааныд дэлгэрэнгүй... Халх ардын тууль;


2. [шилжсэн] Эмээлийн оронцог, муу эмээл: *янгирцаг болох (хүн, амьтны маш их эцэж турах).