ЯНГУУ III

Өвчний янгууч - Өвдөөгүй байтлаа янгуу. Ж.Дашдорж. Монгол цэцэн үгийн дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЯНГУУ I:

ЯНГУУ II