ЯНГУУРАХ

Янгуучлах, яльгүй өвдөх зэрэгт эмзэглэх, тунирхах.