ЯНАНГИ
/ амьтан /

Биеийн байдал улаан сүүлт загастай адил бөгөөд толгой нь давх загастай төстэй далайд оршдог нэг зүйл загас.