ЯНАГШИХ

Янаг болох: янагшин дасах (янаг болон дасах).