агаар эмнэлэг
нарны гэрэл, илч, дулаанаар эмчлэх эмнэл зүй