агаар сэлгэлт
агаар дутагдалтай газарт нэмэлт агаарыг тогтмолжуулах үйлдэл