явуулга хийх
а. Залилах, мэхлэх; б. Өөрийн санаа бодлогыг бусдаар дамжуулан хийлгэх