олон улсын яармагт оролцох
олон улсын үзэсгэлэн худалдаанд оролцох