ЯАРУУДУУ

Яаруу байрын: яаруудуу явах (яаруу байрын явах).