ЯАРМАГ

1. Бараа таваарын үзэсгэлэн худалдаа; худалдааны байгууллагуудаас тогтмол зохиох хурал: яармаг дэлгэрэнгүй... (үзэсгэлэн худалдаа), олон улсын яармагт оролцох (олон улсын үзэсгэлэн худалдаанд оролцох), хаврын яармагт оролцох (хаврын үзэсгэлэн худалдаанд оролцох), үзэсгэлэн яармаг [хоршоо] (үзэсгэлэн худалдаа);


2. Мөнхүү үйл ажиллагаа болж байсан газрын нэр: Яармагийн дэнж (яармагийн худалдаа болж байсан газар);
3. Үндэсний худалдааны нэгэн хэлбэр: яармаг худалдаа болох (үндэсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн худалдаа нээгдэх).

яармаг худалдаа үзэсгэлэн худалдаа
олон улсын яармагт оролцох олон улсын үзэсгэлэн худалдаанд оролцох
хаврын яармагт оролцох хаврын үзэсгэлэн худалдаанд оролцох
үзэсгэлэн яармаг үзэсгэлэн худалдаа
яармаг худалдаа болох үндэсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн худалдаа нээгдэх