батлан хамгаалах яам
эх орны аюулгүй байдлыг хамгаалах, төрийн захиргааны төв байгууллага