яам тамга
түшмэдийн алба хаших, хошуудын төрийн хэрэг шийтгэх газар