хайран юм
харамсаж халаглах зүйл, алдсан гээсэн зүйл