ЮМ III
/ шашин /

Билиг барамидын судруудын хураангуй нэр; билиг барамид нь ухаан билгээр гэтэлгэхийн нэр, нийт арван зургаан боть ном дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЮМ I

ЮМ II