юм гарах

хүн, амьтны арьсанд бижрүү, гөвдрүү яр шарх үүсэх