эрхэмсэг хатагтай
олны хүндэтгэл хүлээсэн эмэгтэй хүн