эрх дарх
хүний гавьяа зүтгэлийг харж, сайшаан шагнаж олгосон эрх