эрхээр болгох
а. Үйл хэргийг өөрийн зориг санал тийш татан аваачих; б. Хэргийг шийдвэрлэх шийтгэхэд зүй зохисыг харж үзэх