эрхийг эвдэх
хууль ёсоор эдэлбэл зохих эрхийн заримыг болон бүгдийг хасах