ЭРҮҮЛЭХ IV

Эрж малтуулах, гүн нүх ухуулах.

Ижил үг:

ЭРҮҮЛЭХ I

ЭРҮҮЛЭХ II

ЭРҮҮЛЭХ III