ЭРҮҮЛЭХ II

Юмыг эрэгдэх, чангалуулах: хадаас эрүүлэх (хадаасыг юманд эрэгдэж оруулах, эргүүлэх).

Ижил үг:

ЭРҮҮЛЭХ I

ЭРҮҮЛЭХ III

ЭРҮҮЛЭХ IV