ЭРҮҮХЭЙ
/ амьтан /

Цацагт гургуул, хэмэрлэг гургуул.