ЭРҮҮЛ II

Эрэлчин: эрүүл нэгжүүл [хоршоо] (а. Эрж хайх үйл ажиллагаа; б. Эрж хайж буй хүн), эрүүл дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (эрэх хайх үйл ажиллагаа), эрүүл манаа [хоршоо] (эд зүйлийг харж хамгаалах үүрэг бүхий хүн).

эрүүл нэгжүүл а. Эрж хайх үйл ажиллагаа; б. Эрж хайж буй хүн
эрүүл хайгуул эрэх хайх үйл ажиллагаа
эрүүл манаа эд зүйлийг харж хамгаалах үүрэг бүхий хүн
Ижил үг:

ЭРҮҮЛ I

ЭРҮҮЛ III