ЭРҮҮЛЖИХ

Өвчин эмгэггүй болох: бие эрүүлжих (өвчин зовлонгүй болох) - Эмийг дэгтэй уувал эрүүлждэг. Идшийг дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж.